Algemene Verkoopvoorwaarden

1. De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Weegtechniek Holland B.V. (verkoper) aan haar afnemer (koper), behoudens wijzigingen welke partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper, zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze door een daartoe bevoegde medewerker schriftelijk heeft bevestigd.

2. Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend, tussentijdse verkoop voorbehouden. Aanbiedingen hebben een maximale geldigheid van 30 dagen. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper, wegen niet of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, tenzij de order door koper vóór de feitelijke levering schriftelijk geannuleerd is wegens overschrijding van de levertijd.

3. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft de verkoper van iedere verplichting tot levering.

4. Verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen en diensten, in die zin dat gebreken aan het geleverde, waarvan koper bewijst dat zij binnen 12 maanden na (gereedstaan voor) levering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in het door verkoper geleverde, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of slecht materiaal, hersteld zullen worden op kosten van verkoper met uitzondering van de daartoe te maken transport- en reiskosten. Reclames terzake van deze garantie dienen binnen 8 dagen nadat koper deze heeft kunnen vaststellen, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Het op eigen initiatief repareren van goederen door koper of derden (o.a. het openen van instrumenten) doet iedere aanspraak op garantie vervallen.

5. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade aan het door hem geleverde overeenkomstig onder punt 4 beschreven garantieverplichting. Elke vordering terzake van vervolgschade, of andere indirecte schade is uitgesloten. Het beweerdelijk niet nakomen door verkoper van zijn garantieverplichtingen, ontslaat koper niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met verkoper gesloten overeenkomst.

6. Indien na de datum van offerte, één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

7. De goederen worden getransporteerd voor risico van de koper. Levering van orders geschiedt af Zeewolde, verpakkings- en vrachtkosten zijn voor rekening van de koper. Bij deelleveranties worden de verpakkings- en vrachtkosten afzonderlijk per levering in rekening gebracht. Wanneer de verzending door verkoper wordt verzorgd is de levering onafgeladen adres koper.

8. De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van verkoper, tot aan de volledige voldoening van de vordering welke verkoper uit dien hoofde heeft. In geval van niet tijdige betaling door koper, kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd, zonder voorafgaande sommatie en/of in gebrekestelling.

9. Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Daarna geldt een rentevoet van 1,5% per maand over de uitstaande bedragen, te rekenen vanaf de datum van in verzuim zijn, zonder voorafgaande sommatie en/of in gebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij de ontbinding der overeenkomst en schadevergoeding vorderen.

10. De koper die in gebreke blijft te betalen op de vervaldag, is uitdrukkelijk gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, te voldoen, waarbij buitenrechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom vermeerderd met de op dat moment vervallen rente met een minimum van € 50,-. Dit bedrag is van rechtswege verschuldigd zonder in gebrekenstelling.

11. De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover verkoper of diens rechtsopvolgers, ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden.

12. Bij annulering van een order door koper, is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de geannuleerde order, zonder gebondenheid van de verkoper enige schade aan te tonen.

13. Van speciaal voor koper gefabriceerde of bestelde artikelen worden geen restanten teruggenomen en is een orderannulering niet mogelijk.

14. Alle geschillen, welke ontstaan tussen verkoper en koper, zullen uitsluitend door de bevoegde Nederlandse rechter worden behandeld.

15. Door enkel verstrekking van een order aan verkoper, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

16. Facturen zijn uitsluitend betaalbaar in de aangegeven valuta.

17. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2004.